इन्द्रावति गाउँपालिका याेजना अनुगमनका क्रममा वडा नं. १०,११,१२.