वडा नं. १

१.  श्री गोपाल तामाङ             कार्यालय साहायक                   ९८०३३९८७०५३.
२.. श्री कुमार   तामाङ           सामाजिक परिचालक           
३.  श्री कर्पाे लामा                  कार्यालय सहयाेगी