वडा नं. ९

१. श्री राजकिशोर राम                                      वडा सचिव                                  ९८४५८५३८२६   
२. श्री सोममाई तामाङ                                     कार्यालय सहयोगी