वडा नं. ८

१. श्री इन्द्र बहादुर अधिकारी                         वडा सचिव                       ९८४०१६३१५६
२. श्री बुद्धि सागर चौगागाई                          कार्यालय सहयोगी              ९८४३५८४३१२