FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

इन्द्रावति गाउँपालिका (अध्यक्ष)

अध्यक्ष

ईमेल: Moktan09@gmail.com
फोन नं: ९८५१०६३९३२

कार्यपालिका सदस्य

उपाध्यक्ष

ईमेल: -
फोन नं: 9808070820

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८१३०२३९८०, ९८६०३६९०३९

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०३१४०४३३

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५११९८०१९

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९७४१०२२६४६

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४१३४६५६३

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०३०४०३६६

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८१०१०६६८८

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९७४१०७१५०५

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५१०६४०३०

अध्यक्ष

फोन नं: ९८४९३४२०८५, ९८१३७०१४३७

अध्यक्ष

फोन नं: ९८४१६१६९४३, ९८०३५१०३३१

महिला सदस्य

फोन नं: ९८४९३४२०८५

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८४१६१६९४३

वडा सदस्य

फोन नं: ९८१८०६२२६८

वडा सदस्य

फोन नं: ९८२३२०१६२३

महिला सदस्य

फोन नं: ९८०८६५५१७५

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८१३८४११६०

वडा सदस्य

फोन नं: ९८१३४९३५०३

वडा सदस्य

फोन नं: ९८०३४३०७१५

महिला सदस्य

फोन नं: ९८४१२३१३८९

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८०३०४२९६८

वडा सदस्य

फोन नं: ९८२७११९४११

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४१०६७६८

महिला सदस्य

फोन नं: ९८०३००१०६६

दलित महिला सदस्य

वडा सदस्य

फोन नं: ९८०४२५३०३४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८०८३५१८३७

महिला सदस्य

फोन नं: ९८४१०१८०३

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८२७१११९४११

वडा सदस्य

फोन नं: ९८१००९९६६४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६०५२५४८३

महिला सदस्य

फोन नं: ९८०६६३४०३८

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८२३६८१८१३

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४३४०८३५३

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६०२३१२१५

महिला सदस्य

फोन नं: ९८१३५८१४८५

दलित महिला सदस्य

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४१७११४४३

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४९९०९४३६

महिला सदस्य

फोन नं: ९८०८४७७५४५

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८०३३७६५४७

वडा अध्यक्ष (कार्यबाहक अध्यक्ष)

फोन नं: ९८४१७५३४३८

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६०८३८४१०

महिला सदस्य

फोन नं: ९८०३४३२२१५

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८१३३०३१२५

वडा सदस्य

फोन नं: ९८०८२३३१९४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८२३२९७३१०

महिला सदस्य

फोन नं: ९८५११५८८६१

वडा सदस्य

फोन नं: ९८१०२०३२६६

वडा सदस्य

फोन नं: ९८५१०९६८८२

वडा सदस्य

फोन नं: ९८०८५५७३७९

वडा सदस्य

फोन नं: ९८०८०४७०६३

वडा सदस्य

फोन नं: ९८२३२८४९९

वडा सदस्य

फोन नं: ९८५११८२०६३

वडा सदस्य

फोन नं: ९८५१२२७८७१

वडा सदस्य

फोन नं: ९८५११७३१०२