FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?
जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?
विवहा दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?
बसाई सराई सेवा प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?