FAQs Complain Problems

७९-८०

गाउँकार्येपालिका २०७९-१०-०४ को निर्णय

दस्तावेज: 

INVITATION FOR E-BID AND SEALED QUATATION

सेवा करार पदपूर्ति बारे जानकारी

2079/09/07 गतेको कार्यपालिका निर्णय

दस्तावेज: 

बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सूचना !

शिक्षक् नतिजा प्रकाशित सम्बन्धमा !