FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन निर्देशिका २०७८ राजपत्र प्रकाशन

ईन्द्रावती गाउँपालिका बाट प्रकाशित खण्ड ४०,४१,४२,४३,४४,४५ संख्या ७

एकीकृत बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण सम्बन्धी ऐन २०७७ राज पत्र प्रकाशन

दस्तावेज: 

ईन्द्रावती गाउँपालिका प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण व्यवस्थापन कार्यविधि राज पत्र प्रकाशन

जलश्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि २०७७

लै‌ङ्गिक हि‌ंसा निवारण कोष स्थापना र संचालन निर्देशिका, कडा राेग लागेका गाउँपालिकाबासीहरुलाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका, कृषि व्यवसाय प्रवर्दन अनुदान कार्यविधि, शिक्षक छनाैट परीक्षा संचालन कार्यविधि, ईन्द्रावती गाउँपालिकाको विपद पिडित राहत निर्देशिक

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय संकलन ठेक्का बन्दाेबस्त सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

दस्तावेज: